GRADBENA, GEODETSKA IN STANOVANJSKA INŠPEKCIJA

 

Osnovna naloga gradbene inšpekcije je nadzor nad gradnjo objektov, predvsem pa preprečevati nedovoljene gradnje in nadzirati izpolnjevanje z zakonom predvidenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov v vseh fazah gradnje. Geodetska inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetskih dejavnosti in izvajanjem geodetskih storitev.

Delovno področje:

  • graditev objektov in gradbenih konstrukcij,
  • izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte,
  • geodetske dejavnosti.

Pooblastila in pristojnosti gradbenih inšpektorjev in geodetske inšpektorice so opredeljena v naslednjih zakonih oziroma na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov. Najpomembnejši zakoni so:

 

Stanovanjski inšpektorji prvenstveno opravljajo inšpekcijski nadzor nad uresničevanjem javnega interesa na stanovanjskem področju po Stanovanjskem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi. Stanovanjski inšpektorji vodijo postopke inšpekcijskega nadzora, v upravnem postopku izdajajo odločbe, sklepe in predloge, izvajajo preventivne ukrepe za zagotavljanje zakonitega ravnanja inšpekcijskih zavezancev oz. za varovanje pravic drugih oseb, kot prekrškovni organ izrekajo sankcije in opozorila kršiteljem ter sodelujejo z drugimi državnimi organi in organi lokalnih skupnosti.  

Delovno področje Stanovanjske inšpekcije:

  • stanovanjske zadeve.

Pooblastila in pristojnosti stanovanjskih inšpektorjev so opredeljena v zakonih oziroma na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov, med njimi sta najpomembnejša: